Disclaimer Cortina Bikes

Algemene voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cortina Fietsen (“Cortina”), onderdeel van Kruitbosch Zwolle BV, met zetel te 8028PZ Zwolle, Ravensburgstraat 8 (KvK 05014212) (“Kruitbosch”), geleverde diensten (“Diensten”), behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, in welk geval deze algemene voorwaarden slechts van toepassing zullen zijn voor zover zij niet afwijken van voormelde bijzondere overeenkomst.
 2. De Diensten van Cortina bestaan in het verstrekken van technische en commerciële informatie m.b.t. fietsen en fietsaccessoires, in het bijzonder dan stelt zij op haar website informatie, al dan niet m.i.v. de aankoopprijs, ter beschikking aan consumenten op het Belgisch grondgebied. De consumenten kunnen Cortina om bijkomende informatie verzoeken en, indien gewenst, een vrijblijvende reservatie plaatsen voor een bepaald product (“Reservatie”). Na akkoord van de consument hiervoor, zal Cortina de contactgegevens van de consument overmaken aan een dealer in België (“Dealer”).
 3. De consument kan het betreffende product vrijblijvend bezichtigen en/of testen bij de Dealer. Indien alsdan gewenst, kan de consument het product van de Reservatie (of andere producten) aankopen bij de Dealer, tegen de onderling tussen de consument en de Dealer afgesproken voorwaarden, waarop Cortina geen invloed heeft.
 4. De prijzen, technische specificaties, maten, gewichten, kleuren, eigenschappen en andere informatie die Cortina op haar website vermeldt, worden door haar met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengeteld. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen (incl. 21% BTW). Eventuele kosten voor levering zijn niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen tussen de consument en de Dealer.
 5. De Diensten van Cortina beperken zich tot het kanaliseren van de consument naar de Dealer van het product van zijn of haar voorkeur in België. De verwijzing van Cortina naar de Dealer is, zoals ook de Reservatie van de consument, vrijblijvend en gericht op louter informatieve (niet-bindende) doeleinden in het belang van de consument.
 6. De finale voorwaarden (prijs, levering, exact product, technische specificaties, garanties, e.d.) van de koop-verkoop die desgevallend tot stand komt tussen de Dealer en de consument, worden bepaald zonder tussenkomst van Cortina en na doorverwijzing van deze laatste naar de betreffende Dealer.
 7. In functie van nr. 4, 5 en 6 is Cortina niet aansprakelijk voor informatie op haar website die onvolledig is of verschilt van de informatie beschikbaar bij de Dealer. Cortina is evenmin aansprakelijk voor de beschikbaarheid bij de Dealer Cortina Bikes presenteert deze website en alle andere publicaties zoals reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, facturen en de informatie daarin zoals maten, gewichten, kleuren, specificaties, eigenschappen en prijzen met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Desalniettemin kan het zo zijn dat er bepaalde informatie onvolledig of onjuist is van het exacte product zoals gepresenteerd op de website.
 8. Cortina is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, direct of indirect, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen, tenzij deze te wijten is aan uitdrukkelijk opzet of grove fout van Cortina of haar aangestelden.
 9. De levering van en waarborgen m.b.t. de door de consument bij de Dealer aangekochte producten valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen van de Dealer.
 10. Eventuele wijzigingen op deze website kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving door Cortina.
 11. Deze website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, beeld en geluid, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de inhoud zijn eigendom van Cortina of haar joint-venture partners en/of hun licentiehouders, dewelke de consumenten, bij het gebruik van deze wensen, erkennen en bevestigen te zullen respecteren. Het is de consumenten en/of gebruiker van deze website verboden de inhoud van deze website op te slaan, te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te claimen en/of te verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cortina, tenzij anders aangegeven en/of overeengekomen.
 12. Cortina is niet aansprakelijk voor informatie die op andere websites is vermeld en waar eventueel naar verwezen wordt via deze website of die hierbij als bron gebruikt is.
 13. Voor informatie over de verwerking van (uw) persoonsgegevens door Cortina n.a.v. de Diensten en/of het gebruik van cookies op onze website, zie het privacybeleid en/of cookiebeleid van Cortina.
 14. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten n.a.v. de Diensten van Cortina, worden beheerst door Belgisch recht, in toepassing van art. 6 van de Rome I Verordening dd. 17 juni 2008 inzake het recht dat was toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. Elke betwisting in dit verband zal behoren tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken, onverminderd het recht van de consument om een vordering te brengen voor de rechtbanken van België, in toepassing van art. 18 van de Brussel I Bis Verordening van 12 december 2012.

Kom je informatie tegen die verouderd of incorrect is, of heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op de contactpagina.