PRIVACYBELEID KRUITBOSCH (Cortina Bikes)

Februari 2021

Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Cortina Fietsen, onderdeel van Kruitbosch Zwolle B.V. (KvK 05014212) (‘Kruitbosch’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (o.m. op deze website). De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Kruitbosch Zwolle B.V., met zetel te 8028PZ Zwolle, Ravensburgstraat 8 (‘Kruitbosch). Deze verklaring dient samen met ons cookiebeleid te worden gelezen. Voor ons cookiebeleid en voor informatie over het gebruik van cookies, klik hier.
1.2. Kruitbosch biedt onder andere via haar website verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Kruitbosch privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Kruitbosch gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kruitbosch houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Kruitbosch en/of klacht (bij de Autoriteit Gegevensbescherming en/of de Gegevensbeschermingsautoriteit)

2.1 Als u naar aanleiding van deze verklaring of (klachten m.b.t.) de verwerking van uw gegevens contact met Kruitbosch wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 0031 (0)38-465 2888

Mail: infor@cortinabikes.be

Website: www.cortinabikes.be

Post: Ravensburgstraat 8, 8028PZ Zwolle

2.2 Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten, of per post naar  Postbus 93374 2509 AJ  Den Haag, Nederland of via het meldpuntnummer 0031 (0)88 1805 250 en/of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, per email naar contact@apd-gba.be of per post naar 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

3. Gebruik van persoonsgegevens

3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

4. Persoonsgegevens

4.1. Wanneer u ons contacteert voor informatie over onze diensten en producten of bestellingen bij ons plaatst, zal Kruitbosch o.m. de hiernavolgende persoonsgegevens van u verwerken. Welke persoonsgegevens Kruitbosch specifiek verwerkt hangt af van de diensten en producten die u van Kruitbosch afneemt:

(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geboortedatum
(f) geslacht
(g) schoenmaat
(h) kledingmaat
(i) lichaamslengte

*** Doeleinden (waarvoor gebruikt Kruitbosch deze gegevens?) en rechtsgrond (op welke basis mag dat?):

  • om u de nodige informatie te kunnen geven over onze diensten en producten (op basis van uw toestemming, m.i.v. expliciet verzoek),
  • om onze diensten te kunnen aanbieden en uw bestelling te kunnen verwerken en overmaken aan de desbetreffende dealer (op basis van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst),
  • om onze dienstverlening te kunnen evalueren en verbeteren (op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze klanten beter te kunnen bedienen).
  • het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen en het behandelen van klachten (op basis van de verplichting om te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden.

4.2 Wij verzamelen volgende browser- en sessiegegevens aan de hand van cookies, wanneer u gebruik maakt van onze website: technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies, uw surfgedrag op onze website(s), tijdzone, het type internet browser, besturings- en/of operationeel systeem, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoekers, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s.

*** Doeleinden (en rechtsgrond):

  • voor het technisch en functioneel beheer van de website, nl. bij essentiële en functionele cookies (op basis van ons gerechtvaardigd belang om u een veilige, goedwerkende website te kunnen aanbieden en/of op basis van uw toestemming),
  • voor evaluatie van de doeltreffendheid van de website, nl. bij analytische cookies (op basis van uw toestemming),
  • Voor marketing en interactie op sociale media via de website, nl. bij marketing cookies en sociale media plug-ins (op basis van uw toestemming).

=> Voor meer informatie over voormelde cookies, klik hier voor ons cookiebeleid.

4.3. Wij gebruiken de gegevens vermeld onder 4.1 ook voor het sturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen of marketinginformatie (doeleinde), na hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaandelijk uw toestemming te hebben gevraagd (rechtsgrond), behalve voor de situaties waarin geen toestemming vereist is. Dit is m.n. het geval voor promotie t.a.v. reeds bestaand cliënteel, op basis van het gerechtvaardigd belang van Kruitbosch om eventuele nieuwe producten, nieuwe diensten, kortingen, promoties of andere speciale acties (volumekorting of seizoenaanbiedingen) aan bestaande klanten te kunnen aanbieden en/of promoten.

Elke klant (bestaande of nieuwe) kan zijn toestemming voor alle doeleinden, m.i.v. (direct) marketing, op elk ogenblik intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens hiervoor, door ons hiervan te informeren op: info@cortinabikes.be. Het ontbreken of intrekken van uw toestemming voor doeleinden van (direct) marketing zal geen negatieve gevolgen hebben op onze dienstverlening t.a.v. u noch op uw toegang tot onze website en de website-tools.

4.4. Kruitbosch neemt telefoongesprekken met u op en verzamelt hierbij bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals uw stem, contactgegevens, naam, e.a.

*** Doeleinden (en rechtsgrond): De opnames worden gebruikt voor het trainen van de werknemers en het evalueren en verbeteren van onze klantenservice (op basis van ons gerechtvaardigd belang erin bestaande om onze klanten betere diensten en producten te kunnen aanbieden), voor het nakomen van de afspraken die worden gemaakt alsook voor het uitvoeren van de door u geplaatste bestellingen (op basis van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of uw toestemming).

.
4.5. Wanneer u zich aanmeldt voor een modellenwedstrijd via een registratieformulier op onze website, per telefoon, via onze social media of per email, dan verwerkt Kruitbosch ook foto’s en videofragmenten van u, naast de persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 4.1.
*** Doeleinden (en rechtsgrond): om uw inschrijving voor de betreffende wedstrijd te kunnen evalueren en verwerken, om uw deelneming te kunnen bewerkstelligen en de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname te kunnen aanschaffen (op basis van uw toestemming).

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Kruitbosch stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.

5.2 Wanneer u via onze website een product of dienst van Kruitbosch bestelt, dan kan Kruitbosch u niettemin doorverwijzen naar een dealer die aan Kruitbosch is verbonden en uw persoonsgegevens aan voormelde dealer overmaken, zodat het nodige gevolg kan gegeven worden aan uw bestelling. Kruitbosch vraagt in dat geval, bij het plaatsen van uw bestelling via het invulformulier op onze website, uw toestemming om de persoonsgegevens te delen met de betreffende dealer.

5.3. De verwerking door voormelde dealers (met het oog op het ter plaatste bezichtigen en/of testen van de producten, de totstandkoming van een eventuele koop-verkoop tussen u en de dealer en, in voorkomend geval, de bijhorende betaling en levering) valt niet binnen de verwerkingsdoeleinden van Kruitbosch (zie hoger), noch onder haar verantwoordelijkheid en evenmin binnen de reikwijdte van deze verklaring. De betreffende dealer, die uw persoonsgegevens in toepassing van art. 14 AVG van Kruitbosch zal hebben verkregen, na uw toestemming hiervoor, zal instaan voor de nakoming van haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke alsook voor de doeleinden en verdere aspecten van de verwerking.

5.4. Indien Kruitbosch uw gegevens aan een derde-verwerker verstrekt, zorgt Kruitbosch ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden dan diegene voorzien in onderhavige verklaring worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens door voormelde derde-verwerker wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden en/of de doeleinden zoals hogerop beschreven.

5.5. Uw gegevens zullen verder meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers buiten de Europese Unie:

-           Google Analytics (Google LLC); de schriftelijke afspraken tussen Kruitbosch en Google(*) bevatten de vereiste standaardbepalingen inzake gegevens-bescherming (in toepassing van art. 28, lid 3, art. 46, lid 2, c) en lid 5 AVG), zodat de doorgifte van uw gegevens gepaard gaat met de nodige waarborgen. (*) te consulteren online op de support-pagina van Google & een kopie te verkrijgen via Kruitbosch op info@cortinabikes.be.

5.6. Kruitbosch zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

6. Beveiliging en bewaring

6.1. Kruitbosch neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Kruitbosch zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

6.2. Kruitbosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Kruitbosch uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren en/of de doeleinden zoals vermeld hierboven te vervullen. Het voorgaande is niet van toepassing indien Kruitbosch uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

7. Websites van derden

De website van Kruitbosch kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Kruitbosch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

8. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken (doel van deze fase van de verwerking) Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Deze sociale netwerken zullen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn samen met Kruitbosch. Indien u op deze knoppen klikt (wijze van de verwerking) worden uw persoonsgegevens, in het bijzonder dan degene vermeld onder 4.1 en 4.2, verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan en hun cookiebeleid voor informatie over de cookies die aldaar worden geplaatst .

9. Wijzigingen

Kruitbosch kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Gelieve deze dan ook met regelmaat te raadplegen.

9. Uw rechten m.b.t. uw gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zodat Kruitbosch de verwerking voor bepaalde doeleinden staakt. Verder heeft u het recht om Kruitbosch een verzoek te doen tot toegang tot, inzage in, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@cortinabikes.be

U heeft ook steeds het recht om uw eerder verleende toestemming (voor de verwerking en/of voor doeleinden van direct marketing) in te trekken. Wanneer u dit doet of ons geen toestemming wenst te geven voor de verwerking van uw gegevens voor bepaalde commerciële doeleinden is het mogelijk dat: u geen toegang heeft tot (al) de tools van onze website en/of wij u mogelijkerwijze niet al onze diensten en producten kunnen aanbieden.